Home

Allmänt ändamål detaljplan

Användning av kvartersmark - PBL kunskapsbanken - Boverke

I femte kapitlet i Boverkets föreskrifter om detaljplan anges vilka användningsbestämmelser som får användas för kvartersmark i en detaljplan. För varje användning finns en beskrivning av vad som ingår. Normalt är dessa beskrivningar allmänt hållna för att bestämmelserna ska gå att använda i flera olika situationer Att ändra en detaljplan och ta bort benämningen kvartersmark för allmänt ändamål (A) förutsätter vanligen ett normalt planförfarande. Det är en tidsödande och lång process som ianspråktar kommunala resurser som istället skulle kunna användas på ett bättre sätt område som kommunen vill förändra. Vanligtvis upprättas en ny detaljplan över området som ersätter den befintliga planen. Ofta förekommande är att den mark som i tidigare planer benämnts allmän platsmark eller mark för allmänt ändamål tas i anspråk. Ett exempel på dett Förskolan avses att uppföras på mark som enligt gällande detaljplan från 1982 är utlagd som byggnadsmark för allmänt ändamål. Vidare ska en infartsväg till förskolan placeras på mark som enligt gällande detaljplan från 1976 är avsedd för allmän plats, park eller plantering

Ändring av plan- och bygglagen Motion 2014/15:708 av Erik

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning. Plankartan skall visa för vilket område detaljplanen gäller. Det skall även framgå hur planområdet delas upp för olika ändamål, till exempel för bostäder, handel eller industri och vilka bestämmelser som gäller för de olika delområdena Umeås Bästa är inte att använda Allmänt ändamål i detaljplan 1948 för Nannakvarteret och slippa allmänhetens insyn och Länsstyrelsekritik. Men så är det tänkt nu för Nannabadplanerna det kommunala badbolaget i Umeå ansvarar för 32 § För en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt ändamål, får bygglov ges endast om ändamålet är närmare angivet i planen. 32 a § Bygglov får ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt ändamål, även om sökanden inte är ett offentligt organ allmänt ändamål med byggnadsrestriktionen max en våning. Gällande detaljplan avsedd för allmänt ändamål. 5 (21) BRYGGPLAN Fastigheten ligger i anslutning till Furusunds brygga. Trafikverket ansvarar för Furusunds brygga och är även väghållare fram till bryggan MÖD 2012:42. Detaljplan för bostäder ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan för flerbostadshus inom ett område som enligt gällande plan fick användas för allmänt ändamål

Planområdet är idag planlagt för (A) Allmänt ändamål. Gällande detaljplan täcker ett större område och den del som omfattar fastigheten Markaryd 62:1 har aldrig blivit genomförd. Marken har tidigare utgjorts av ett mindre område med skogsmark som hösten 2018 avverkades för att möjliggöra en utveckling av området Hela planområdet är i nuvarande detaljplan planlagt för allmänt ändamål och består av skolområde med en byggnad som tidigare använts. som skola. Delar av området används för jordbruksändamål. Områdets area är cirka 20 000 m2. Markägoförhållanden Detaljplan för Adjunkten 1. Ett planärende har blivit uppstartat för att ändra användningen från Allmänt ändamål till en bredare bestämmelse. Syftet med detaljplanearbetet är att ändra detaljplanen från användningen Allmänt ändamål till en bredare bestämmelse. Planområdet är beläget i centrala Härnösand ändamål. I en del av området för allmänt ändamål tillåts bebyggelse i två våningar, all övrig mark är prickmarkerad och får inte bebyggas. För området närmast Vaksalagatan gällde detaljplan för del av Gränby backe, som vann laga kraft 2009. Genomförandetiden går ut 2019. Egenskapsbestämmelser anger att marken endast får. : Detaljplan B11 vann laga kraft 1966. För fastigheter som ingår i nu aktuellt planområde gäller bland annat följande: För fastigheten Asarum 40:194 anges användningen kvartersmark för allmänt ändamål. Största tillåtna taklutning är 30 grader, två våningar avser högsta byggnadshöjd om 7,2 meter

Detaljplan för fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen

parkmark eller område för allmänt ändamål som inte får bebyggas. Mellan de två befintliga detaljplanerna finns även ett utfartsförbud. Kommunstyrelsens förvaltning har därav fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan över området för att möjliggöra för anläggningen av tillfartsvägen Gällande detaljplan S81 antogs 1972-03-26, planen medger bostäder, område för allmänt ändamål (A) och allmän platsmark. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Inom fastigheten Algusered 1:290 medges allmänt ändamål (A) och inom fastigheten Algusered 1:228 medges allmän platsmark (Park) Detaljplan för Kornknarren 1 m fl, Råby Västerås, dp1827 2 PLANPROCESSEN Område för allmänt ändamål, våningsantal = 1, och har inrymt Stenkumlaskolan som nu är nedlagd. Omgivande skog är i gällande plan planlagd som park eller plantering medger markanvändning A Allmänt ändamål och C Samlingslokaler med mera. Detaljplan 430, som gäller delvis för fastigheten Hyttjärnen närmast ICA, medger markanvändning PY Parkering och idrottsändamål. Detaljplan 370, som gäller för fastigheterna Ludvika 6:2 (McDonald's), medger markanvändning C Centrum.

För området gäller stadsplanekarta FIIac 2888 från 1957 och detaljplan EII 3237 från 1968, som till delar anger allmän plats/park, allmänt ändamål och garageändamål. För området gäller även fastighetsindelande bestämmelser i form av en tomtindelning från 1958, akt 1480-III-4988. Genomförandetiden har gått ut planlagd för allmänt ändamål men även som mark för jordbruksändamål. Se gällande detaljplan nedan. Aktuellt planområde ligger intill detaljplan för del av Karesuando 10:3. Lagakraftvunnen 1996-01-12 (Se114). Detaljplanen är planlagd med ändamål för föreningsverksamhet, kontor, hantverk, utställning

Detaljplan, områdesbestämmelser Gällande detaljplan F36 för fastigheten Björnhovda 1:14, 1:25 m.fl . Faställd 1973-0511. Inom aktuell detaljplan föreskrivs för området Allmänt ändamål. Plankarta Detaljplan F36. Planområd allmänt ändamål (A). ( förkortningarna hänvisar till de bestämmelser som finns utmärkta på plankartan. Figur 3 Bild av den gällande detaljplanen (1961) och hur den under arbete överlappar Program Ett planprogram för planområdet tas fram och överlappar delvis detaljplaneprocessen Detaljplan för del av Söderköping 3:63, Brunnsparken m.fl. , 0582-P12/2, lagakraft 2011- markanvändningen bostadsändamål, park, allmänt ändamål (Brunnskyrkan) samt vattenanvändningen bryggområde (vb) för del av Storån. Genomförandetiden för planen har utgått För området gäller i dagsläget Detaljplan nr 85 som fastställdes år 1970. Enligt detaljplanen får marken inom planområdet bebyggas för allmänt ändamål. Resterande mark inom planområdet är planlagd som allmän parkmark och gata. Längs Tingvallavägen gäller i dagsläget Detaljplan nr 209, fastställd 2001. De delar a

olika markreservat för allmänt ändamål på kvartersmark. Resultatet av undersökningen visar att den problematik som beskrivits i utredningar och rapporter är delvis begränsad i de studerade kommunerna. Undersökningen bekräftar dock att betydande delar av kvartersmark reserveras för allmänna ändamål genom så kallade x-områden av detaljplan för del av Södra Haraldsbo, 94-04-29, vilket, förutom allmänt ändamål, även ger stöd för bostad i form av elevhem/gruppboende. För fastigheten Hälsinggården 24:1 (Hälsinggårdsskolan), anges användningen allmänt ändamål, i detaljplanerna Förslag till ändring oc

kvarteret Järpen och kvarteret Orren. I befi ntlig detaljplan betecknas det gamla polishuset med A, område för allmänt ändamål, där byggnadshöjden är begränsad till 8 meter. Ytan på intilliggande garage omnämns som mark för byggnad under markplanet. Utanför fastighete För planområdet gäller Detaljplan för Kv. Styvern - fastställt 1980-10-16. Planen anger markanvändning för allmänt ändamål. Enligt planen får stora delar av området inte bebyggas. Beslut om planläggning Enligt beslut av Kommunstyrelsens utskott för Samhällsplanering, miljö oc än enskilt bebyggande, det vill säga kvartersmark för allmänt ändamål. Om mark enligt en detaljplan ska användas för annat än enskilt byggande, är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken enligt 14 kap. 14 § PBL. Kommunen har även enligt 6 kap. 13 § PBL rätt att i viss Detaljplan för. del av Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Gislaveds kommun, Jönköpings län. En detaljplan är ett juridiskt bindande från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar allmänt ändamål (A), till bostadsändamål (B), för att möjliggöra för flerbostadshus på fastigheten - med hänsyn till omgivningen och till platsens förutsättningar och framtr ädande läge i stadsbilden. Existerande planer: Detaljplan nr 180 (Allmänt ändamål, laga kraft 1964-02-06. Genomförda • miljöutredningar

Planerade områden - Sotenäs kommun - Sotenäs kommu

Detaljplan I gällande detaljplan Stadsplan för Alby, centrala delen (Ovansjö 1:86, 1:330 m.fl.), fastställd 25 april 1983, är fastigheten Ovansjö 1:86 planlagd för allmänt ändamål i två våningar (AII) och Ovansjö 1:304 planlagda för allmänt ändamål i en våning (AI). För byggnader i en respektive två våningar är de Detaljplan nr. 584 (1959) se bild, omfattar området öster om Böketoftavägen. Planen medger bostadsändamål, område för allmänt ändamål och område för allmännyttigt ändamål samt gata. Planen kommer att upphävas i sin helhet. Detaljplan nr. 617 (1960) se bild, öster om järnvägen ingår i planen och ersätts av den nya planen En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. allmänt ändamål. Den fördjupade översiktsplanen för Slite har i nu gällande översiktsplan bedömts som ej längre aktuell. Detaljplaner Storgatan. Området omfattas av

Falkenbergs kommun köper stort markområde i Tröingeberg

Pågående detaljplaner - Ängelholms kommu

tekniskt ändamål. Allmänt råd Vid färgläggning bör användningen tekniska anläggningar ges blågrå färg. 15 § Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverksamhet och kompletterande handel och service till resenärer. Allmänt råd Vid färgläggning bör användningen flygtrafik ges grå färg Gällande detaljplan Området omfattas av två detaljplaner. En detaljplan (stadsplan) med aktnummer 0581K-22A:2071 och laga kraft 1968-03-29. Planbestämmelserna anger område för allmänt ändamål (A). Bestämmelserna anger vidare att högsta tillåtna byggnadshöjd är 18 meter över stadens nollplan, se figur 6 Syftet med detaljplanen är att från allmänt ändamål övergå till kvartersmark vilket ger ökade möjligheter till användningsområden såsom bostäder, kontor och handel. PLANENS HANDLÄGGNING Planen handläggs med standardförfarande. Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL) Planen anger allmänt ändamål, parkering samt gata för den berörda de-len. Med allmänt ändamål betecknas i äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman, dock inte kommunala och stat-liga bolag och liknande. Efter PBL:s införande krävs att markens a n-vändning är närmare angiven för att kunna ge bygglov

Detaljplan - Wikipedi

 1. allmänt ändamål (A). Området söder om är detaljplanerat som park. En högsta tillåtna byggnadshöjd1 på 7,6 meter medges. Andel av fastigheten som får bebyggas begränsas inte i detaljplanen. Detaljplan, akt nr 885 Området öster om Hans Perssons väg är detaljplanerat för bostadsändamål. Tomtindelnin
 2. dre del gäller detaljplan 280, laga kraft 4 april 1985. I gällande planer är området utlagt som A, kvartersmark för allmänt ändamål. Behov av miljöbedömnin
 3. Detaljplan för Kontor mm Kommunalmannen 1 och 2 m fl, Frösön Östersunds kommun Dnr Ädh 1237/2006 Dnr planmodul: P 06/0025 mark för allmänt ändamål ansågs det lämpligt att utöka kvarteret Kommun-almannen för just användningssättet allmänt ändamål
 4. Detaljplan för Församlingen 27 och 28 - 0181K-P1690C planbeskrivning 6 Detaljplan Fastigheterna omfattas av stadsplanen för del av kvarteret Bofinken (0181K-P577A) från 1971. Marken är i plan avsedd för allmänt ändamål. För att en fastighet som i plan är avsedd för allmänt ändamål ska övergå til
 5. I gällande detaljplan från 1974 ( bild 3) betecknas fastigheten 17:1 som allmänt ändamål och merpar-ten av planområdet ligger på prickmark. Där tillåts ingen bebyggelse. Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen gav 2013-09-09 § 168 planutskottet i uppdrag att ändra gällande detaljplan för Bild 3

Umeås Bästa är inte att använda Allmänt ändamål i

Gällande detaljplan För planområdet gäller Förslag till ändring av stadsplanen för del av Rud (Kv Emsen), fastställd 12 januari 1971. I denna plan anges markanvändning för allmänt ändamål (Emsen 1) samt parkmark (Rud 2:1). Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Planprogra Detaljplan för fastigheten Ödåkra 1 :80 med flera, Västkustbanan, Ödåkra, Helsingborgs stad, Dnr 00573/2017 Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad antog den 23 januari 2018, § 8, ändras genom att område för allmänt ändamål i anslutning till järnvägen upphävs allmänt ändamål (A) för hela kv Spännaren. Detaljplanen syftade till att planlägga för en ny förvaltningsbyggnad som sedermera blev stadshusets lokaler. I planområdets nordöstra del kommer detaljplanen ersätta del av Stadsplan för Jussi Björlings väg m m (nr 290) med fastställd 1987-06-15. Gällande detaljplan för detta område.

Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling

 1. Detaljplan Gällande detaljplan, Spjutstorp S1, fastställdes av länsstyrelsen 1983-05-18. Enligt detaljplanen är användningen för fastigheten Spjutstop 73:11 avsedd för allmänt ändamål och gata. Enligt äldre lagstiftning avses allmänt ändamål vara verksamhet med ett offentligt organ som huvudman - stat, kommun
 2. Detaljplan för Galären, del av fastigheterna Tälje 3:256 och Tälje 5:1, i Norrtälje stad Syftet med aktuell detaljplanen är bland annat att möjliggöra ett utökat allmänt ändamål med avseende på den större parkyta som planeras, Midsommarplatsen. Utsikten,.
 3. Detaljplan För planområdet gäller idag detaljplan 1286, som vann laga kraft 1974-03-22. Planen har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är A, allmänt ändamål. Gäl - lande detaljplan medger en högsta taklutning om 30 grader och en högsta byggnadshöjd på 7,6 m
 4. 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för gamla Åmbergsskolan, Åmberg 6:252 enligt PBL 5:27. 2. Granskningsutlåtandet godkänns. Sammanfattning av ärendet Syftet med att upprätta en ny detaljplan för gamla Åmbergskolan är för att ändra användning på del av gällande detaljplan från allmänt ändamål til
 5. planområdet som ingår i en äldre detaljplan, Stadsplan för del av Kungsbacka kommun - Särö centrum (S83), antagen 1973-09-13. I denna äldre plan är området som flikar in i den nu aktuella planen planlagd som park och område för allmänt ändamål, samt ett litet område planlagt för en transformatorstation
 6. Gällande detaljplan för kv Facklan m fl är: Stadsplan nr 46 för Uddevalla stad, fastställd 1942-04-30. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. För kv Facklan är användningen allmänt ändamål. För kv Kaparen norr om Parkgatan gäller stadsplan nr 90, fastställd 1952-01-11. Användningen är bostäder

MÖD 2012:42 lagen

 1. gällande detaljplan har avsett ett område för allmänt ändamål. PLANBESKRIVNING. Läge . Planområdet är beläget västerut om Fjugesta. Området begränsas i väster av Bergavägen, norr och öster av villatomter samt söder av en allékantad grusväg och upplevs som avskärmat från parkmarken i söder. För området gjordes en.
 2. Detaljplan Fastigheten omfattas av stadsplan fastställd 1965 den 4 juni (0486K-S140). Av stadsplanebestämmelserna framgår att användningen för platsen är med A betecknat område som får användas endast för allmänt ändamål. För bedömning om åtgärden är förenlig med detaljplanen har förutom plan- oc
 3. Detaljplan. Detaljplanen är ett Men kvartersmark finns även av en annan typ, så kallad kvartersmark för allmänt ändamål. Det rör sig då fortfarande om kvartersmark, men den är avsedd för etablering av mer allmänna samhällsfunktioner som skolor, vårdcentraler, transformatorstationer med mera
 4. Detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för allmänt ändamål, förskola/skola. Detta bör göras eftersom en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark och där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges
 5. Detaljplan för Smaragden 1 m. fl. Detaljplanen syftar till att omvandla användningen av Smaragden 1 m.fl. från allmänt ändamål till tillfällig vistelse, centrum och bostäder för att skapa en flexibel plan som tar höjd för framtida behov

detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (tre veckor från protokoll om antagande anslagits) och ingen har överklagat. Mer allmänt ändamål med bestämmelse om att bebyggelse får uppföras med i 3 våningar. Byggnadshöjden regleras med en högsta byggnadshöjd respektive högsta nockhöjd Nästa detaljplan (detaljplan för del av Pilängen 1, Bronsängen 3 m fl - Karlslunds-länken) finns ett område för allmänt ändamål samt allmän plats, park eller plantering. ÄDP. 1282K-P2019/9 har upp-hävt fastighetsindelningsbestäm-melse inom Kopparängen 2 Planens genomförandetid har gått ut. I gällande plan anges området för allmänt ändamål (A). Ett område utanför denna detaljplans gränser, vid fastigheten 1:305, är planlagt för teknisk anläggning i gällande plan. För gällande detaljplan har ett PM tagits fram för att belysa planens eventuella påverkan på reningsverket

Detaljplan för Fjugesta 1:2 Syfte med planen är att möjlig göra en framtida bredning av Bergavägen och uppförande av en byggnad på del av fastigheten Fjugesta 1:2, och medge bostäder där gällande detaljplan har avsett ett område för allmänt ändamål För området gäller detaljplan 18-LÅN-55 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Hallsberg Långängen, som vann laga kraft 1972-08-07. För den del av detaljplanen som är aktuell för denna ändring anges allmänt ändamål (A) som markanvändning. Byg gnader får uppföras till e

OTHEM STRANDRIDAREGÅRDEN 1 m

(1959) som medger för område för allmänt ändamål men med begränsad omfattning. Söder om Jörlandaskolan medger byggnadsplanen för allmän plats, park där det finns ett tidsbegränsat bygglov som är giltigt till maj 2021 allmännyttiga ändamål. Hit lokaliseras allmänna dagvattenanläggningar som inte ska vara allmänt tillgängliga. E-område -preciseras alltid (E. 1) • Fördröjningsmagasin • Pumpstation • Uppsamlingsdike • Damm. 2019-01-29 1 Detaljplan för Bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan vilken är i privat ägo. Inga ytor för allmänt ändamål ingår. Planområdets läge, översiktskarta. Planens syfte och förutsättningar ändamål centrumverksamhet med krav på fri våningshöjd minst 3,7 m vändningsbestämmelser både för bostadsändamål och för allmänt ändamål. En del av området för allmänt ändamål tillåter bebyggelse i två våningar, all övrig mark som berörs i planförslaget är prickmarkerad, och får ej bebyggas. För den sydöstra delen av planområdet gäller detaljplan 0380-P2009/19, del a planområdet används för allmänt ändamål, t ex gatumark och natur. Fornbacken 6, norr om planområdet, ingår inte i planområdet utan hanteras i en egen Planbeskrivning tillhörande detaljplan för FRNBAKEN 2 M FL (SUKHUSET)

Detaljplan - Stenbackaskola

 1. proportion till fastighetens area och allmänt mer generella planbestämmelser. Planen ges en mer flexibel utformning för att möta den ökande efterfrågan på större hus. Nr 310: Lantmäteriets beteckning 1737‐P12/6, Detaljplan för Hole 1:94 (Grönbenan, Torsby kommun, Värmlands län
 2. slaget innebär att befintligt ´´allmänt ändamål´´ ersätts med centrumändamål. 1.1 Syfte . Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för centrumverksamheten inom befintliga fas-tigheten. 1.2 Sammanfattning . Fastigheten regleras i gällande detaljplan med ändamålet A (allmänt ändamål). Gällande änd a
 3. dre yta som är planlagd för skoländamål i planområdets sydvästra del, se karta 7 sid 7. De planer som berörs i störst utsträckning är detaljplan 14 och 24. För dessa detaljplaner ersätts de delar som omfattas av planområdet (idag planlagt med användningen Allmänt ändamål)
 4. en detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat förväntas ta ungefär ett år. 4(37) Vårt diarienummer NORRKÖPINGS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret programområdet är markanvändningen område för allmänt ändamål, område för gatutrafik, folkpark, gata eller torg samt park eller plantering. 22A:2056

om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5 DPB 1). De bestämmelser som tillkommit i planförslaget är allmän platsmark (P-PLATS) på vad som tidigare var planlagt som kvartersmark (S) belagt med kryssmark, med användning parkering. Fastigheten Skedstorken 8 som tidigare var planlagd som A (allmänt ändamål Detaljplan nr. 584 (1959) se bild, omfattar området öster om Böketoftavägen. Planen medger bostadsändamål, område för allmänt ändamål och område för allmännyttigt ändamål samt gata. Detaljplan nr. 617 (1960) se bild, öster om järnvägen ingår i planen och ersätts av den nya planen. Den berörda delen reglerar gatumark Detaljplan för Styvmorsviolen 1 och del av Lassas 2:1 i byggrätter för handel och allmänt ändamål som aldrig utnyttjats. Området har således aldrig varit planerat som grönområde men har eftersom det inte bebyggts fungerat som en förlängning på den planlagd avstycka och försälja marken. Detta är inte förenligt med gällande detaljplan. Lysekils kyrkliga samfällighet har därför ansökt om att i en detaljplan få pröva möjligheten att ändra gällande markanvändning från allmänt ändamål till bostäder. En mindre del av området är planlagt för industri men inrymmer idag ett bostadshus

Mäkleriet - Din mäklare i Eskilstuna - KullerstaSNÄCKEVARP EKÖVÄGEN, Gryt | Svensk Fastighetsförmedling

Umeås Bästa: STOPP för Nannabadplaner av 1948 års

utredningsområde för allmänt ändamål eller tätare bostadsexploatering, V4/U1, dels som rekreationsområde. För området öster om Storgårdsvägen, längst i norr framgår att det redan är planlagt för bostadsändamål. Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen och dess intentioner Planbeskrivning - Detaljplan för Diseröds centrum - Samrådshandling 2014-08-28 8 Gällande detaljplaner För del av fastigheten Diseröd 1:1 finns idag en gällande detaljplan som fastställdes 1975, akt nr 177. I denna medges handels- och allmänt ändamål, samt område för personbilsparkering Den gamla förskolan låg på mark planerad för allmänt ändamål vilket inte rymmer privatbostäder. I samband med att den nya förskolan började byggas blev befintliga elledningar markförlaggda. Elledningarna ersattes med markkabelar längst Skidgatan vilket frigjorde mark som prövas med förtätning av bostäder i denna detaljplan

bestämmelsen allmänt ändamål till bostadsändamål för att möjliggöra byggande av särskilt gruppboende. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR . Natur Mark och vegetation . NATUR . Naturmarken inom detaljplanegränsen tillhörande fastigheterna Strängnäs 2:1 och Strängnäs 3:1 är parkmark, enligt gällande detaljplan från 1983. I det ny mark kommer att tas i anspråk för allmänt ändamål (gata, park och natur). Vad innebär förslaget? Planområdets läge och ungefärliga avgränsning. En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen (PBL. är i gällande detaljplan från 1982 planlagd för Allmänt ändamål. Idag har grundskolan avvecklats men en del av fastigheten används fortsatt som förskola. För att möjliggöra andra verksamheter i de vakanta delarna av fastigheten tas en ny detaljplan fram. Planen tillåter utöve Intrång i mark avsedd för allmänt ändamål avser förslag till enskild väg som kommer att nyttjas under anläggningstiden. Intrång avser ca 0,05 ha. Intrång i område avsett för allmänt ändamål avser även tillfällig förbifart. Området för allmänt ändamål omfattas av bestämmelser om prickmark, vilke detaljplan om ändrad användning för fastigheten 6:252, gamla Åmbergskolan. Sunne kommuns miljöstrategi 2018-2030 Miljöstrategi för Sunne kommun 2018 sedan ändras från allmänt ändamål till bostäder och centrumverksamhet samt ändra utformning för vissa delar av mar

för allmänt ändamål (A på plankartan). Skäl för att upprätta detaljplan Skara Energi AB avser att bygga fjärrvär­ menät i Skara tätort. I projektet ingår nytt värmeverk i kvarteret Harven. Verket skall uppföras på fastigheten Harven 3, medan tillfart och inlastning sker på Harven 4 Nuvarande detaljplan anger markanvändning allmänt ändamål, för fastighet Muaren 4 och 5. Då denna bestämmelse ej längre bör användas ändras den till bostäder. För fastighet Muraren 4 där det i dagsläget är ett äldreboende kommer detaljplaneändringen att innebära att en psykiatrisk avdelning fö Helt allmänt och oavsett hänsynen till konkurrensintresset gäller att kommunernas planer inte i onödan bör ges en sådan detaljeringsgrad att det förhindrar Om en detaljplan antas efter det att ett exploateringsbeslut nämligen bostad, handel, samlingslokal, kontor, garage, industri, allmänt ändamål,. Gällande detaljplan Planområdets södra del omfattas av detaljplan nummer 3, fastställd 1970-09-16 och nummer 13, fastställd 1995-04-10 för Köpingebro. Enligt detaljplan nummer 3 är fastigheten Köpingebro 6:84 avsatt för allmänt ändamål (skola). Området som avser bli aktuellt som utvidgningsområde fö Detaljplan för del av Strömsrum 2:28 och Strömsrum 2:57, Ålems samhälle, Mönsterås kommun, Kalmar län (0861-P84) från 1994. Gällande detaljplaner. Blått fält visar område för allmänt ändamål. Ljusgrönt fält visar område för park/plantering. Mörkgrönt fält visar område för teknisk anläggning. Pricka

Peljevägen 31 i Laisvall, Arjeplog - Övrigt till salu - HemnetDetaljplaner » KristinestadTill Salu | FabergeGula villan säljs till Bengtsforshus AB - Bengtsfors kommun

Ny detaljplan för fastighet vid Gånsviksvägen på granskning. Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten på Gånsviksvägen 4, tanken var att det skulle bli en yrkesskola på platsen och den rådande detaljplanen anger därför användningen Allmänt ändamål Handelsändamålet i detaljplan, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 1996. industri, allmänt ändamål, areell näring och upplag. Det påpekas att det i praxis förekom vissa ytterligare preciseringar inom kategorierna, men enligt departementschefen borde markens användning inte. 12-08. Planområdet betecknas där som område för allmänt ändamål, handelsändamål samt daghemsändamål. Figur 3. Detalj ur gällande detaljplan från 1971. Riksintressen Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap. 6§) Stadens kulturmiljö är unik. Hela Kiruna centralort ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Enlig Gällande detaljplan, Byggnadsplan för del av Långshyttan by, laga kraft 1946-11-25, medger kvartersmark allmänt ändamål på fastigheten Långshyttan 12:1. Aktuellt planområdet omfattar även del av . Detaljplan för Klostergatan, Långshyttan tätort, laga kraft 2012-02-22 Detaljplan för Kyrkeby 3:15 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län PLAN-OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN för Kyrkeby 3:15 2 (9) I gällande plan är området allmänt ändamål som får bebyggas med byggnader i en (1) våning där vindsinredning är tillåten

 • How to use Tornado Cash.
 • Lithium price per kg.
 • Learn to code free.
 • Vrieling inloggen.
 • Fritidshus till salu särna.
 • W 8ben e instructions singapore.
 • Silvergate Bank stock.
 • What is digital asset exchange.
 • Redeye aktier.
 • Why is XRP so low 2021.
 • Ekologisk bomull fördelar.
 • Flur Bilder Schwarz Weiß.
 • Digitalbox eller CA modul.
 • Handelsbanken huvudkontor adress.
 • Spark pool vs Nanopool.
 • Skriva om text engelska.
 • Average price of a chocolate bar in Canada.
 • CIEN Duschgel preis.
 • Brand tonality examples.
 • Apple Yahoo Finance.
 • Small Research Grants for graduate students.
 • Is Forex profitable Reddit.
 • Friskvårdsbidrag styrelsesuppleant.
 • Riva q märkt hus.
 • Lantbruksenhet moms.
 • Chase Ink Google Pay.
 • Martell Noblige.
 • Kopparbergs analys.
 • Google Patent Search by inventor.
 • Army linguist MOS.
 • Seba digital.
 • Lånelöfte Varbergs Sparbank.
 • Open Banking Australia.
 • Ark predictions.
 • Trezor One Cardano.
 • KappAhl klubberbjudande.
 • Skogsförsäkring.
 • Stiftung Warentest Freundschaftswerbung.
 • Nickel Urban Dictionary.
 • Quicken Mac 2020 Review.
 • Solvens II förordningen.